Документи

ОOУ “Димче Ангелов Габерот”

Документи

Листа на понудени слободни изборни предмети  за учебната 2024 / 2025 година за учениците од третиот класификационен период  - VII одд.

Листа на понудени слободни изборни предмети  за учебната 2024 / 2025 година за учениците од вториот класификационен период ( IV, V, VI одд.)

Годишен план за јавни набавки 2024г.

Полугодишен извештај 2023-2024г.

Финансов извештај с-ка 787 2022г.

Финансов извештај с-ка 903 2022г.

Годишен план за јавни набавки 2023г.

Финансиски план за 2024г.

Финансиски план за 2023г.

Извештај од јавни набавки 2023г.

Распоред за учебна 2023-2024г.

Прилози кон годишна програма 2023-2024г.

Годишна програма за работа 2023-2024г.

Годишен извештај 2022-2023г.

Самоевалуација 2020- 2022г.

Листа на понудени слободни изборни предмети (учебна 2023-2024г.)

Додатна и дополнителна настава 2022-2023г.

Полугодишен извештај 2022-2023г.

Развојна програма за работа 2022-2026

Годишна програма за работа 2022-2023

Годишен извештај 2021-2022

Годишен план 2021г.

Годишен план за јавни набавки

Полугодишен извештај 2021-2022г.

Финансиски план за 2022

Правилник за систематизација на работните места

Образец за барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

Статут

Етички кодекс

Органограм

Одлука за кодекс

План за јавни набавки во 2022 година

Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

Податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации

Податоци за контакт со имателот на информацијата

Податоци за функционерот или одговорното лице

ИЗВЕСТУВАЊЕ Видео надзор (2021)

Изборни предмети IV одделение

Прилози кон ГП

Годишна програма за работа 2021-2022

Годишен извештај 2020-2021

Јавен повик за изразување на интерес за обезбедување на услугата образовна асистенција за учебната 2021/2022 година 

Полугодишен извештај 2020-2021г.

Самоевалуација (извештај) 2018-2020

Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата од далечина

Распоред на часови и одмори за двосменско работење учебна 2020-2021г.

Распоред на часови учебна 2020-2021г. П.У с.Челевец

Распоред на часови учебна 2020-2021г. П.У с.Прждево

Распоред на часови учебна 2020-2021г. П.У с.Бистренци

Распоред на часови учебна 2020-2021г. П.У с.Корешница

Распоред на часови учебна 2020-2021г. одделенска настава - централно училиште

Распоред на часови учебна 2020-2021г. предметна настава - централно училиште

Кодекс за однесување во училиштето во услови на ковид криза при реализација на настава со физичко присуство

Куќен ред при реализација на наставата со физичко присуство на учениците во услови на пандемија

Распоред за користење на училишниот двор за време на голем одмор

Кодекс за однесување на учениците и наставниците во услови на ковид криза при онлајн реализација на настава

Распоред на часови и одмори при онлајн настава за учебната 2020-2021

Програма за организирање и реализирање на екскурзии (2020-2021)

Прилози кон годишна програма (2020-2021)

Годишна програма за работа 2020-2021

Годишен извештај 2019-2020

ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2023 година  

ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2022 година

ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2021 година

ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2020 година

ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2019 година

ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2018 година

ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2017 година

ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2016 година

Годишен извештај 2018 - 2019

Годишна програма 2017 -2018

Развоен План 2017 - 2021

Прилози кон годишна програма 

Годишен извештај 2016-2017

Интеграција на еколошкото образование во македонскиот образовен систем

Програма за организирање и реализирање на екскурзии

Самоевалуација (извештај) 2016-2018

Самоевалуација (извештај) 2013-2015

 

 

 

Контакт

ул. Машал тито бр. 11, Демир Капија

 

Најава

Новости

Внесете ја Вашата е-маил за повеке информации

Copyright @ Designed by Elkom Group | web design | hosting solutions

Search